Publications

Oct. 06,2011

Mariko Taniguchi-Ikeda,Kazuhiro Kobayashi,Motoi Kanagawa,Chih-chieh Yu,Kouhei Mori,Tetsuya Oda,Atsushi Kuga,
Hiroki Kurahashi,Hasan O. Akman,Salvatore DiMauro,Ryuji Kaji,Toshifumi Yokota,Shin’ichi Takeda &Tatsushi Toda.
Pathogenic exon-trapping by SVA retrotransposon and rescue in Fukuyama muscular dystrophy
Nature 478,127–131 (06 October 2011)
http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7367/fp/nature10456_ja.html